Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Trafikkatferd

Prosjektet Trafikkatferd startet 1. mai 2008 og avsluttet 30. april 2011  Deltakende bedrifter:

 • Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál
 • Alcoa Lista
 • Hydro Aluminium
 • Kubikenborg Aluminium
 • Sør-Norge Aluminium
 • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
Man har ønsket å videreføre en av aktivitene fra prosjektet Kjøretøy og sikkerhet da det fortsatt er store utfordringer på trafikkområdet ved å hindre skade på person og materiell forårsaket av kjøretøy. Det arbeides videre med atferden både til førere av kjøretøy og til fotgjengere som er en del av trafikkbildet inne på området til aluminiumverkene.  Fra 2011 ønsket man å rette oppmerksomheten mot bedriftsledelse og lederskap og håndhevelse av standarder og regler satt av det enkelte fabrikksted og sammenligning av beste praksis. Dette er skilt ut i et eget prosjekt Atferd og håndheving av trafikkstandarder.

Hovedmål
Systematisk arbeid og fokus for å endre atferd og forhindre trafikkhendelser.

Delmål

 • Alle ansatte ved hvert verk skal gjennomføre et opplegg med undervisningsfilmen.
 • 20 % årlig forbedring i standarden på kjøretøyene.
  Revisorene presenterer rapporten fra foregående år på formøtene og informerer om den forventede forbedringen.

Gjennomføring
Revisjoner
Årlige fulldags AMS-revisjoner gjennomføres med spesiell oppmerksomhet mot håndhevelse av standarder og regler.

 • Revisjonen skal gi svar på hvilken ansvarlighet mellomledere og skiftledere viser for resultatene i deres ansvarsområde.
 • Utviklingen når det gjelder standarden på kjøretøyene hos medlemsbedriftene, verifiseres.
 • Kjøreatferd og hvordan fabrikkstedene løser skillet mellom kjørende og gående trafikk observeres.
 • Best praksis sammenlignes.

Video
En 360-graders video produseres til bruk i opplæringen og for å endre uønsket atferd.  Videoen skal brukes interaktivt og styres fra førerplassen hvor forskjellige problemstillinger vil fremkomme.  Det vil være flere løsninger på hver problemstilling og forskjellige svar gis alt etter hvilken løsning som velges.

Status pr. 23. mai 2011
Årlig AMS-revisjon

2010 Gjennomført

  Rapportsammendrag og konklusjon
  Revisorene uttrykker god mottakelse. Som regel viser verksledelsen interesse og sans for forpliktelse til å lære og for fortsatt forbedring.  Likeså viktig er revisorenes kunnskap og dyktighet.  Ikke bare når det gjelder sikkerhetsstandarder og atferdsspørsmål, men også tekniske kunnskaper og erfaring i mekanisk vedlikehold.

  Det er ikke mulig å fastslå om delmålet om at alle ansatte skal ha gjennomført opplegg med undervisningsfilmen er nådd eller ikke.  Bare et revisjonsteam synes å ha vektlagt dette spesielt.  Oppmerksomheten mot dette målet har tydeligvis ikke vært nok poengtert for alle revisorene.  Prosjektlederen tar ansvar for dette og må forsikre seg om at dette blir korrigert for neste år.

  Det ærgjerrige målet om 20 % forbedring i kjøretøystandarden ble som tidligere ikke nådd. Imidlertid er forbedringene for det meste betydelige.

  En ting er å sette standarder eller regler og skape et godt teknisk miljø. En annen ting er å forsikre seg om at dette blir etterlevd. Dette er et ledelsestema som krever ledelse på alle områder. Derfor vil jeg foreslå at et av delmålene for neste års revisjon, vil være hvordan standarder og regler som hvert fabrikksted har utarbeidet, blir håndhevet av ledelse og mellomledere.  Dette vil ytterligere styrke revisjonens hovedmål om å forbedre atferd og forhindre trafikkhendelser.

Fullstendig rapport kan lastes ned her.

2009 Gjennomført

  Rapportsammendrag og konklusjon
  Revisjon av den tekniske tilstanden på kjøretøy er blitt gjennomført ved alle medlemsbedriftene som deltar i prosjektet.  Det inkluderer også observasjon av atferd og vurdering av tilrettelegging for gående og kjørende.  Totalt er 127 kjøretøy revidert.
   

  Revisorene har vært godt mottatt.  Fra bedriftenes side har man stilt opp og vist stor interesse for revisjonene.  Resultatene viser at det fremdeles er et stykke frem til vi er der vi ønsker og må være.  Vi skal kunne ferdes trygt i trafikken innenfor ”gjerdet”.  Det vil vise seg ved neste AMS-revisjon om fremgangen øker og risikonivået synker. Det skjedde dessverre ikke i år.

  Til slutt ønsker jeg at sikring av last på våre kjøretøyer blir et fokusområde. Her gjenstår det mye å gjøre.  Konsekvensene av at last faller av og treffer gående kjenner vi. Det må vi unngå.
  Prosjektet foreslår at det gjennomføres SJA (sikker jobb analyse) og lages prosedyrer/instrukser/SOPer for denne aktiviteten.

Fullstendig rapport (på norsk) kan fås ved henvendelse til send en e-post.

2008 Gjennomført

  Rapportsammendrag og konklusjon
  Revisjon av den tekniske tilstanden på kjøretøy er blitt gjennomført ved alle medlemsbedriftene som deltar i prosjektet.  Det inkluderer også observasjon av atferd og vurdering av tilrettelegging for gående og kjørende.  Totalt er 145 kjøretøy revidert.

  Revisorene har vært godt mottatt.  Fra bedriftenes side har man stilt opp og vist stor interesse for revisjonene.  Resultatene viser at det fremdeles er et stykke frem til vi er der vi ønsker og må være.  Vi skal kunne ferdes trygt i trafikken innenfor ”gjerdet”.  Det vil vise seg ved neste AMS-revisjon om fremgangen øker og risikonivået synker.

  Til slutt ønsker jeg at sikring av last på våre kjøretøyer blir et fokusområde. Her gjenstår det mye å gjøre.  Konsekvensene av at last faller av og treffer gående kjenner vi. Det må vi unngå.

Fullstendig rapport (på norsk) kan fås ved henvendelse til send en e-post.

Video
Ditt valg! En arbeidsdag på liv og død
Norsk, islandsk, svensk og engelsk versjon

Filmen omhandler trafikksikkerhet og er bygd på gjentakende hendelser ved fabrikksteder tilknyttet AMS.
Del 1 viser rekonstruksjon av virkelige hendelser.
Del 2 viser usikker og sikker arbeidsmetode.

Filmen består av musikk, bilder og tanker som skal sette brukeren i følelsesmessig modus.  Hendelsene i filmen viser hvorfor det å tenke sikkerhet er viktig.  Hensikten er å unngå skade på en selv og kolleger.  Den gir en aktiv bruk av huskeregler som skal gi en trygg og god sjåfør. Filmen og veiledningen skal brukes i opplæringen ved hjelp av spørsmål og diskusjon. Det er viktig å gå gjennom veiledningen før opplæringen igangsettes.  Veiledningsheftet kan lastes ned her.  Velg deretter ønsket språkversjon fra forsiden.

Filmen er tilgjengelig uten kostnad i norsk, islandsk, svensk og engelsk versjon for fabrikkstedene som har finansiert produksjonen av den. Den leveres på DVD og kan i tillegg lastes ned fra nettet. Nettversjonen er passordbeskyttet.
DVD eller tilgang via nettet kan bestilles hos
send en e-post.
 

[Gå tilbake]

Status
pr. 23. mai 2011