Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Røykeslutt

Startet 1. mai 2001 og avsluttet 1. mai 2003. 
Deltakende bedrifter:

  • Elkem Aluminium
  • Hydro Aluminium
  • ISAL
  • Norðurál
  • Sør-Norge Aluminium
  • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
Strategidokumentet i AMS for perioden 2000 – 2004 slo fast at det skulle settes fokus på røyking og helseskadene røyking medførte.  Statistikken viste at røyking kombinert med arbeid i elektrolyse kunne gi økt fare for hallastma.

30 % av normalbefokningen i Norge røykte.  I vår industri lå vi på 40 %, enkelte skift opp mot 70 %.  Antall ansatte i aluminiumindustrien i Norge og Island i 2001 var ca. 5 000.

På den bakgrunn vedtok generalforsamlingen i AMS i 2001 at et 2-års prosjekt for røykeslutt skulle gjennomføres under forutsetning av at de tillitsvalgte forpliktet seg til å støtte og stå i spissen for aktiviteter rundt røykeslutt ved bedriftene.

Mål
Målet for prosjektet var at 50 % av røykerne ville slutte å røyke og meldte seg til kurs eller annet opplegg og at 30 % av de påmeldte klarte å slutte.  50 % tilsvarer et måltall på 1 000 personer.

Gjennomføring
Hovedverneombudene fungerte som lokale prosjektledere  og prosjektgruppe.  Bedriftssykepleierne bidro med medisinskfaglig støtte og veiledning. 

Informasjon og påmelding
En motivasjonskampanje ble gjennomført høsten 2001.  Verneombud og tillitsvalgte sto for presentasjonen og motiverte for røykeslutt.  Hovedbudskapet for å motivere var rettet mot personlig økonomi og sparepotensialet ved å stumpe røyken.  Metodene som ble tilbudt, var  røykeavvenningskurs, selvstyrte grupper og individuelle opplegg med oppfølging av sykepleier/BHT.  Alle ansatte med bedre halvdel fikk tilbudet.  De fleste bedriftene tilbød gratis hjelpemidler.  Første påmeldingsfrist ble satt til 31. desember 2001.

En aksjon 2 ble igangsatt i september 2002.  En video ble vist for alle ansatte på skift- og vernemøter eller i andre fora.  Videoen ga informasjon om resultater og intervjuer med deltakerne - både de som var medhjelpere og de i prosess.  Den ga røykerne tilbud om å melde seg på til veiledning i røykeavvenning.  Parallelt med visning av videoen ved bedriftene, fikk alle ansatte sendt hjem en AMS-Info som ga utdrag fra informasjonen i videoen og inviterte til påmelding og oppfølging av sykepleier/BHT ved bedriftene.

Resultater
Totalt påmeldte
I løpet av 2 motivasjonsaksjoner meldte 1 103 seg på - 880 ansatte og 223 bedre halvdel.  Med et måltall på 1 000 personer, er dette et bra resultat.  43 % av de ansatte som røykte, meldte seg på. 
For 11 % av de ansatte som røykte, benyttet den bedre halvdel seg av tilbudet.

Oppnådd røykfrihet
Totalt 934 personer mottok et spørreskjema 1 år etter at de hadde meldt seg på til røykeslutt.
75 % fylte ut og returnerte skjemaet.

1 år var kriteriet for å bli betegnet for å være røykfri.
Av 934 personer lyktes 246 i sitt prosjekt med å stumpe røyken, dvs. 26 %.
21 % var ansatt og 5 % bedre halvdel.  mer...

Medieomtale og publisering
Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i lokalpressen og er omtalt i flere riksdekkende media i Norge.

De sentrale helsemyndigheter i Norge viste stor interesse. Helseminister Dagfinn Høybråten var med på videoen som ble brukt i aksjon 2.  Helsemyndighetene i Island ga prosjektet en anerkjennelse i september 2003. 

Resultatene fra aksjon 1 ble presentert i en poster på den femte europeiske konferansen til SRNT (Society for Research on Nicotine and Tobacco) i november 2003 og abstraktet som ble sendt inn til konferansen, trykt i publikasjonen Nicotine & Tobacco Research.

Konklusjon
Ansatte i aluminiumindustrien og partnere som deltok i felles motivasjonskampanjer for røykeslutt igangsatt av bedriftene selv, oppnådde en rate for røykeslutt etter et år på 26 %.

Bruk av verneombud og tillitsvalgte til å motivere ansatte til å stumpe røyken, er en suksessfull strategi.

Veiledning i grupper ser ut til å ha bedre effekt enn individuell veiledning.  Det er her ikke tatt hensyn til ulikheter mellom de to kategoriene.

Medisinske hjelpemidler, alene eller i kombinasjon, er nyttige på veien mot røykfrihet.

Det å prioritere røykeavvenning og å hjelpe de ansatte til å slutte å røyke har resultert i færre røykere ved aluminiumverkene i Norge og Island.

Felles aksjoner og fokus gir positive ringvirkninger i bedrifter og i lokalsamfunn.

Prosjektgruppen anbefaler overfor generalforsamlingen i AMS at lignende felles aksjoner planlegges i fremtiden.

Anerkjennelse
For den innsats som er gjort for å motivere og hjelpe ansatte i å stumpe røyken, ble Alcan á Íslandi (ISAL) og Aluminiumindustriens  Miljøsekretariat (AMS) ved en seremoni i Reykjavik 23. september 2003 tildelt anerkjennelse fra Helsedirektøren og Folkehelseinstituttet på Island. 
Bildet viser fra venstre Elly B. Andresen - prosjektleder AMS, Þorgrímur Þráinsson - leder Tobakkskaderådet (som sto for den formelle overrekkelsen) og Rannveig Rist - direktør ISAL.

[Gå tilbake]

.

[Gå til topp]