Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Prosjekt 9 - 0 år 2000

Prosjektet ble startet i januar 1998 og avsluttet 31. desember 2000.  Følgende bedrifter har deltatt i prosjektet:

  Elkem Aluminium Mosjøen
  Elkem Aluminium Lista
  Kubikenborg Aluminium AB
  Íslenska álfélagið hf.
  Hydro Aluminium Høyanger
  Hydro Aluminium Karmøy
  Hydro Aluminium Sunndal
  Hydro Aluminium Årdal Metallverk
  Hydro Aluminium Årdal Carbon

I tillegg har Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund bidratt direkte med midler i prosjektet.

Grunnideen med prosjektet var å bruke den ressurs og viten som hovedverneombudene (HVO) og verneombudene (VO) representerer på verkene.   HVO har vært lokale prosjektledere i perioden.  Sitat fra Elkem Aluminium Lista's oppsummering beskriver godt ideen med hele prosjektet.

  Sitat
  Jeg har hele tiden ment at prosjektformen er genial innenfor vernearbeidet.  Ideen med å engasjere verneombudene og folk på "gulvet" til selv å komme med forbedringspotensialet er essensen i arbeidet.  Det å få være med å "skape" forbedringer er stimulerende og gir et unikt eierskap til problemer som tradisjonelt har vært ledelsens "pekefinger prediken" nedover  i hierarkiet.  Den entusiasme og iver til å være med å bidra, håper jeg ikke det er siste gang jeg opplever, men forholdene og forutsetningene må legges til rette for at slik kreativitet slippes  løs.      sitat slutt.

Det ble utarbeidet PIM (prosjektinformasjonsmanual) som styringsdokument for prosjektet.  I prosjektperioden er systematiske lokale og sentrale prosjektmøter gjennomført.  Temaer på møtene har vært:

  Ideer, handlingsplaner, tiltak og sluttføring.

I starten av prosjektet ble en rekke suksessfaktorer satt opp som har vært rammeverket i prosjektet:

 • Vise holdninger
  forutsetninger - erfaringer
 • Regler/prosedyrer
  relevant
 • Ledelse
  motor - sterk - synlig - troverdig
 • Opplæring
  alle nivå - andre
 • Revisjoner etter SHMS-standard
  eksterne - interne
 • Fokusere på detaljer
 • Skape større tillit
 • Risikoanalyser
 • Større fokus på nestenulykker

Med suksessfaktorene som utgangspunkt har det i perioden blitt gjennomført mange tiltak lokalt.  I fellesskap er det produsert to videoer som er vist for alle ansatte.  Titler:

 • Hvem stopper deg
 • Du må aldri glemme

Tiltakene har totalt for AMS bidratt til en god resultatutvikling.

Resultater - H1 -verdien(skader med fravær pr. million arbeidstimer) var ved starten av prosjektet i 1998 11,6.  Rapportering i januar 2001 viser en H1-verdi på 2,6.

Fraværsdager i årsrapport fra desember 1997 viste 1742 dager.  Fraværsdager i årsrapport 2000 viser 522 dager.  Dette gir en forbedring på 1220 dager i prosjektperioden.

Antall fraværsskader var ved starten (1998) 119 .  I 2000 ble det registrert 45 skader med fravær.   Januarmålingen (2001) viste 9 (av 11)  medlemsbedrifter med 0 skader.

Sammenligner vi perioden 1995 – 1997 med perioden 1998 – 2000  har prosjektet spart 4,9 mill. NOK.

Erfaringer viser at det å holde trykket oppe over en så pass lang periode som 3 år, kan være vanskelig.  Ved nye prosjekter av samme type, vil det nok være fornuftig å korte ned tidsperspektivet.

Potensialet som lå i å trekke erfaring og sammenligne de deltakende bedriftene seg i mellom ble nok ikke  utnyttet godt nok.

Det kontaktnettet som er utviklet gjennom prosjektet, har vært – og vil bli – til uvurderlig nytte i det videre arbeid.

Videre arbeid - Månedsrapporten på skader med fravær fortsetter
.

[Gå tilbake]