Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Målemetoder

Prosjektet Harmonisering av målemetoder (arbeidsmiljø)
Trinn 1 - Kartlegging
ble gjennomført i 2001/2002.  Hensikten med prosjektet var å skaffe en felles samlet oversikt for gjennom denne å legge grunnlaget for eventuell harmonisering og felles utvikling av metoder og utstyr.

Konklusjon

 1. Arbeidsmiljømålinger
  En kartlegging av hvilke typer arbeidsmiljømålinger de forskjellige verk gjør og hvordan disse blir utført, er gjennomført.

  En sammenligning av måten arbeidsmiljømålingene blir utført på, ble også gjort. For personeksponerte målinger (langtids- og korttidsmålinger) for støv og gass fant man at disse blir gjort på en slik måte at de er sammenlignbare og en harmonisering er ikke nødvendig.
   
 2. Utvikling av utstyr
  Det ble gjort et arbeid for å finne ut om det finnes direktevisende utstyr som kan effektivisere målingene. En del slikt utstyr finnes på markedet, men dette er ikke egnet som erstatning for de rutinebaserte personeksponerte målingene som blir gjort av støv og gass.
   
 3. Inkludering av ytre miljø
  Prosjektet kom også frem til at det skulle være behov for å gjøre en tilsvarende kartlegging og sammenligning for ytre miljømålinger. Her også finnes det kontinuerlig måleutstyr som man kan benytte for å effektivisere og bedre målingene.

o0o

Prosjektet Harmonisering av målemetoder (ytre miljø)
startet 1. mai 2002 og avsluttet 30. juni 2012. 
Deltakende bedrifter:

 • Alcan á Íslandi
 • Alcoa Fjarðaál (fra 1. januar 2008)
 • Alcoa Mosjøen
 • Hydro Aluminium
 • Kubikenborg Aluminium
 • Norðurál (til 31. desember 2007)
 • Sør-Norge Aluminium
 • Vigeland Metal Refinery

Bakgrunn
Samtidig med kartleggingen av målemetoder for arbeidsmiljø ble det gjort en grov sammenligning  av utslipp til ytre miljø og funnet at her er det et behov for kartlegging og samordning.  I tillegg er det kommet moderne måleutstyr som overvåker utslippet fra elektrolysehallene kontinuerlig.  Overgang til rapportering fra disse monitorene bør også samordnes.

Mål
Delprosjekt 1 (avsluttet)

 1. Sammenligning av utslippsmålinger til luft og vann.
  Man kan ta utgangspunkt i det arbeidet som ble gjort i Hydro Aluminium og inkludere de resterende verkene i AMS.
 2. Det finnes ulike typer monitorer på markedet.  Finne ut hvilket utstyr man kan ta i bruk for overvåkning av utslipp.

Delprosjekt 2 (avsluttet)

 1. Harmonisering av ytre miljømålinger dersom det trengs.
 2. Hvordan gjøre overgangen fra manuelle målinger til bruk av monitorer.
 3. Hvordan rapportere ved bruk av monitorer.  Det vil si like rutiner på kalibrering, kontrollmålinger, akseptgrenser og lignende.

Delprosjekt 3 (avsluttet)
Optiske målemetoder for utslipp til luft fra aluminiumverk

 1. Utveksling av erfaringer med måleutstyr for utslipp til luft og vann.  Hovedvekten vil bli lagt på optiske målemetoder for utslipp av gasser og støv i ventilasjonsluft og i renset og urenset ovnsgass.
 2. Status når det gjelder optisk onlineutstyr for måling av konsentrasjoner av gasser og støv i luft og registrerende metoder for måling av luftmengder.
 3. Forenkle og bedre overvåking og grunnlag for rapportering til myndighetene.

En veiledning i optisk måling av utslipp til luft ved aluminiumverk er laget og kan lastes ned her.

 


Delprosjekt 4
(avsluttet)
Ny teknologi for måling av mengde ventilasjonsluft ut fra elektrolysehaller

Komme frem til anbefalinger om ny teknologi for måling av mengde ventilasjonsluft ut fra elektrolysehaller.

Delprosjekt 5 (avsluttet)
Statistiske metoder for beregning av utslipp.  Forprosjekt.

 1. Kompetanseoppbygging
 2. Avklaring av behov og plan for videreføring

Delprosjekt 6 (avsluttet)
Utslipp til luft fra elektrolysehaller - måling av luftmengder og beregning av usikkerhet
(videreføring av delprosjektene 4 og 5)

Pilotforsøk vil bli foretatt ved 3 aluminiumverk med naturlig ventilasjon. Datamateriale vil bli innhentet fra disse verkene gjennom egne målinger i tillegg til at verkenes egne målinger av luftmengder og forurensningskomponenter benyttes i den statistiske analysen for usikkerhetsberegninger.

Delprosjekt 7 – Utslipp til luft fra elektrolysehaller – utprøving og konkretisering av nye målemetoder (videreføring av delprosjekt 6) (avsluttet)
På grunnlag av pilotforsøkene i delprosjekt 6 utarbeides en anbefaling om forenklede metoder for måling av utslipp til luft fra naturlig ventilerte elektrolysehaller. Forenklede målemetoder vil kreve mindre ressurser enn dagens metoder.

Konklusjoner
Metode for måling av utslipp til luft fra elektrolysehaller
Denne rapporten beskriver

 • Rutiner for måling av luftmengde og konsentrasjon i avkastluften fra elektrolysehaller med naturlig ventilasjon.
 • Metode for beregning av utslipp til luft fra elektrolysehaller.

For måling av luftmengde er det beskrevet en metode med måling av hastighet i ett punkt i utløpet for ventilasjonsluft.  Denne metoden forutsetter at man finner korrelasjonen mellom hastigheten i målepunktet og luftmengden i den seksjonen hvor målepunktet er plassert.  Rapporten kan lastes ned her.

Revidert metode for måling av utslipp til luft fra elektrolysehaller med naturlig ventilasjon
Etter en sammenlikning av de ulike alternativene for utslippsmåling er man kommet til at de gamle målemetodene viser seg å gi like god nøyaktighet som de nye metodene når man har korrigert uheldige utførelsesmetoder og innført noen revisjoner. De reviderte metodene er beskrevet i rapporten som kan lastes ned her.
 

[Gå tilbake]

Konklusjoner