Aluminiumindustriens
Miljøsekretariat

Besøksadresse:
Gydas vei 8, 0363 Oslo

Postadresse:
Postboks 2894  Solli
NO-0230  Oslo, Norway

Tel.  +47  23 19 53 23
e-mail  send mail to
 

Arbeidsmiljøeffekter på luftveiene

Prosjektet Arbeidsmiljøeffekter på luftveiene ble avsluttet med disputas for den medisinske doktorgrad 13. juni 2008. Tone Sjåheim forsvarte sin avhandling  Immunopathology of occupational asthma in aluminium potroom workers
Konklusjoner
Avhandlingen på engelsk og et forenklet sammendrag på norsk kan bestilles hos send en e-post
.

KLINISKE OG IMMUNOLOGISKE STUDIER AV YRKESRELATERT ASTMA I ALUMINIUMINDUSTRIEN (HALLASTMA)
De sykdomsfremkallende mekanismene bak hallastma er ukjente og tidligere aldri undersøkt.  Ved astma er det en pågående betennelsesprosess  (inflammasjon) i slimhinnene som kler innsiden av luftveiene.  Nyere data viser at luftveisirritanter/luftforurensing i seg selv kan stimulere immunapparatet og indusere betennelsesforandringer.  Dette  prosjektet vil kartlegge og detaljstudere betennelsesforandringer som oppstår i luftveisslimhinnen hos operatører med hallastma i elektrolysehaller.

METODE
Vevsprøver (bronkialbiopsier) og skyllevæske fra lungene (bronko-alveolar lavage) undersøkes med avanserte immunhistokjemiske metoder for å vurdere cellesammensetningen, aktiveringsgrad og signalsubstanser.  Med våre metoder håper vi å identifisere hvilke deler av immunapparatet som er sentrale i sykdomsutviklingen og derved dokumentere årsakssammenhenger.  Det er av avgjørende betydning for forebygging, behandling og prognose å avklare om betennelsesforandringene ved  hallastma skiller seg fra astma av andre årsaker.

FINANSIERING
Studien har vært finansiert av Norges forskningsråd, NHOs Arbeidsmiljøfond og AMS og har vært et samarbeidsprosjekt mellom professor Johny Kongerud, Lungeavdelingen, Rikshospitalet og  dr. med. Trond Halstensen, Universitetet i Oslo.

PUBLISERING (oppdatert 27.06.2008)

Immunopathology of occupational asthma in aluminium potroom workers.
Tone Sjåheims avhandling forsvart for den medisinske doktorgrad 13. juni 2008.
Konklusjoner
 

Airway inflammation in aluminium potroom asthma
T. Sjåheim, T. S. Halstensen, M. B. Lund, Ø. Bjørtuft, P. A. Drabløs, D. Malterud,
J. Kongerud
Occup. Environ. Med. 2004;61:779-785

Konklusjoner
Betennelse i luftveiene er et sentralt trekk ved hallastma og eksponering for hallatmosfære forårsaker patologiske endringer lik de som er beskrevet for andre typer astma. Røyking synes å påvirke de underliggende mekanismene som er forbundet med astma da sammensetningen av celler i slimhinnene synes å være forskjellig hos røykende og ikke-røykende astmatikere.
 

Blood Eosinophils in Workers With Aluminum Potroom Asthma Are Increased to Higher Levels in Non-Smokers Than in Smokers
T. Sjåheim, J. Kongerud, T. Søyseth
Am. J. Ind. Med. 2007;50:443–448

Konklusjoner
Denne studien hadde som mål å undersøke sammenhengen mellom eosinofile granulocytter i blod og hallastma. Studien viser at det er en sammenheng. En oppblanding i økningen av de eosinofile granulocyttene i blodet ble observert hos røykende astmatikere.  Dette antyder en immunmodulerende effekt av røyking.
 

Reduced bronchial CD4+ T-cell density in smokers with occupational asthma
T. Sjåheim, J. Kongerud, Ø, Bjørtuft, P. A. Drabløs, D. Malterud, T. S. Halstensen
Eur. Respir. J. 2006;28:1138-1144

Konklusjoner
T-lymfocytter i luftveisslimhinnen hos operatører med hallastma påvirkes av sigarettrøyking.
Ikke-røykere med hallastma har økning av en undergruppe av T-lymfocytter (CD4+ T-celler), i likhet med ikke-røykere med vanlig astma. Røykere med hallastma har imidlertid ingen økning av CD4+ T-celler.  Opphopningen av CD4+ T-celler som ble observert hos astmatiske ikke-røykere, synes derved å være hemmet hos astmatiske røykere. Dette antyder at røyking har en dempende effekt på betennelsestilstanden i luftveisslimhinnen hos operatører med yrkesindusert astma i aluminiumindustrien.

Kopi av artiklene på engelsk (PDF-fil) kan bestilles hos send en e-post.

[Gå tilbake]